Visum for privat besøk

Ordinære private visum utstedes til norske statsborgere, borgere av andre land og søkere uten statsborgerskap som vil reise inn til Russland som en gjest på grunnlag av:

 1. En invitasjon utstedt av den føderale migrasjonstjenesten i Russland (russiske FMS) etter anmodning fra en russisk statsborger eller en utenlandsk statsborger som har fått oppholdstillatelse i Den Russiske Føderasjonen;
 2. Skriftlig anmodning fra en russisk statsborger til General Konsul eller Ambassadør, om en samreise inn til Russland for familiemedlemmer som er utenlandske statsborgere;
 3. Notariat bekreftet skriftlig anmodning fra en EU-statsborger, som i samsvar med Loven har rett til å bo i Russland (og faktisk bor i Russland) og vil invitere sin nærmeste familie.

Ordinære private visum kan også gis til en utenlandsk statsborger i forbindelse med nødvendigheten av innreise til Russland for akutt behandling eller på grunn av alvorlig sykdom eller en nær slektnings bortgang sammen med dokumentasjon av behovet for akutt behandling, eller alvorlig sykdom eller en nær slektnings bortgang.

Private visum utstedes for inntil 90 dager, og kan være enkle eller doble.

Vær oppmerksom på følgende! Medisinsk forsikring skal inneholde:

 1. Dato for inngåelse av kontrakten;
 2. Polisenummer;
 3. Fullt navn på forsikringstageren;
 4. Detaljer på forsikringsselskapet;
 5. Polisens gyldighet må dekke hele oppholdsperioden på russisk territorium med visum for enkel eller dobbel innreise, samt den første turen med et flerreise visum;
 6. Liste over medisinske- og medisinske transport-tjenester, herunder tilbakelevering av levninger;
 7. Dekningsområde – Hele verden, Russland eller Europa inkludert Russland);
 8. Forsikringsyters underskrift (representant for selskapet).

Kan ikke vurderes som forsikringer: bekreftende brev som ikke inneholder nevnte informasjon samt stempel fra forsikringsselskapene, osv.

Enkeltsaker

Personer som besøker militære og/eller sivile gravsteder må levere følgende dokumenter (*I samsvar med avtalen mellom Russland og Det europeiske fellesskapet om lettelser i utstedelsen av visum til innbyggerne i EU og Den Russiske Føderasjon):

 • Original eller bekreftet kopi av et dokument som bekrefter gravstedets eksistens. Dokumentet skal være utstedt av russiske myndigheter eller organisasjonen «Røde Kors»;
 • Original eller kopi av et dokument som bekrefter forholdet (slektninger i en rett linje *) til søkeren og den avdøde. * som rett linje regnes foreldre, barn, barnebarn, ektefeller, besteforeldre, brødre og søstre.
 • Det utstedes vanligvis kortsiktige private visum, gyldig for inntil 14 dager, til personer som besøker militære og/eller sivile gravsteder.

For akutt behandling, eller på grunn av alvorlig sykdom eller død av en nær slektning forbindelse med behovet for innreise til Russland, kan en utenlandsk statsborger få utstedt et ordinært privat visum basert på avgjørelsen til en ambassadør i Russland eller generalkonsulen i Russland etter skriftlig anmodning fra en utenlandsk statsborger.

Søknaden må inneholde:

 • skriftlig bekreftelse fra den russiske medisinske institusjonen skrevet på institusjonens offisielle brevpapir (stemplet) vedrørende behovet for å gi medisinsk nødhjelp, akutt sykehusinnleggelse eller nødsituasjonsundersøkelse eller alvorlig sykdom hos besøksperson som krever konstant pleie;
 • eller dødsattesten til borger – en nær slektning av søkeren (Som nære slektninger anses ektefeller, barn, foreldre, blant annet foreldrene til ektemann eller kone, hvis den ene ektefellen er som søster eller bror;
 • eller et internasjonalt telegram om dødsfallet til en borger fra en sertifisert myndig representant for en institusjon;
 • dokument som bekrefter det nære forholdet mellom søkeren og den personen har besøkt, eller nære slektninger av søkeren og avdøde.

For akutt behandling, eller på grunn av alvorlig sykdom eller død av en nær slektningi forbindelse med behovet for å gå inn i Russland kan en utenlandsk statsborger få utstedt et ordinært private visum basert på avgjørelsen til en ambassadør i Russland eller generalkonsulen i Russland etter skriftlig anmodning fra en utenlandsk statsborger.

Søknaden må inneholde:

 • skriftlig bekreftelse fra den russiske medisinske institusjonen skrevet på institusjonens offisielle brevpapir (stemplet) vedrørende behovet for å gi medisinsk nødhjelp, akutt sykehusinnleggelse eller nødsituasjonsundersøkelse eller alvorlig sykdom hos besøksperson som krever konstant pleie;
 • eller dødsattesten til borger – en nær slektning av søkeren (Som nære slektninger anses ektefeller, barn, foreldre, blant annet foreldrene til ektemann eller kone, hvis den ene ektefellen er som følger er søster eller bror;
 • eller et internasjonalt telegram om dødsfallet til en borger fra en sertifisert myndig representant for en institusjon;
 • dokument som bekrefter det nære forholdet mellom søkeren og den personen har besøkt, eller nære slektninger av søkeren og avdøde.

For registrering av et vanlig enkelt eller dobbelt privatvisum må det innsendes:

 1. En invitasjon til Den Russiske Føderasjonen, via den føderale migrasjonstjenesten i Russland; Eller
 2. En skriftlig uttalelse fra en borger i Russland adressert til det russiske konsulatets leder som forteller hvilke medlemmer av hans familie som er utenlandske statsborgere; Eller

  Innleveringsdokumenter for Det russiske Visumsenter i Oslo

  Til dette dokumentet er de nødvendig å vedlegge:

  • kopi av utenrikspass
  • dokumenter som bekrefter slektskapet med søkeren (kopi av fødselsattest eller vigselsattest)

   OBS! Norske dokumenter som bekrefter slektskapet må være apostillert.
 3. Notariatbekreftet skriftlig uttalelse fra en EU-borger som bor i Russland (lovlig opphold) og vil invitere sin nærmeste familie: kone (mann), mindreårige barn, besteforeldre eller barnebarn. Lovligheten til opphold av innbydende person må bekreftes med medfølgende kopier av dokumenter som bosettingstillatelse, midlertidig oppholdstillatelse, studie- eller arbeidsvisum.

  *Slektskap bevises med kopier av relevante sertifikater fra folkeregister eller liknende dokumenter som er utstedt som sådan i utlandet. I tilfelle søknader fra besteforeldre eller barnebarna – vises to kopier av relevante sertifikater fra folkeregister eller liknende dokumenter som er utstedt som sådan i utlandet, som bekrefter eksistensen av slektsforholdet mellom disse personene. OBS! Norske dokumenter som bekrefter slektskapet må være apostillert.
 1. Pass, med minst to tomme sider for visum, gyldig i 6 måneder fra visumets utløpsdato.

 2. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren.
  På Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema.
 3. Fargebilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter kan du benytte tillegstjeneste som gjelder ekspress fotografering;
 4. Helseforsikring gyldig i Den Russiske Føderasjon som dekker gyldigheten til visumet.
 5. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem bekreftelse fra arbeid, bostedsattest eller oppholdstillatelse som bekrefter at personen har permanent eller er midlertidig bosatt i Norge.

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass, vennligst sjekk om du har et gyldig visum i de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

Konsulære avgifter og servicegebyr kan betales direkte på visumsøknad senteret.

Viktige opplysninger! Hvis du ikke er norsk statsborger må du i tillegg legge med:

Enten tillatelse for vedvarende opphold i Norge for mer enn 90 dager, hvor dette gjelder borgere av følgende land: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egypt, Irland, Lesotho, Libya, Makedonia, Mali, Mexico, New Zealand, De Forente Arabiske Emirater, Oman, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sierra Leone, Ekvatorial-Guinea, Sør-Afrika og Japan.

(Godkjent dokumentasjon for vedvarende opphold i Norge for mer enn 90 dager, vil være oppholdstillatelse gitt av den norske stat, som kan være stuide- eller arbeidstillatelse, midlertidig oppholdstillatelse og lignende).

Eller permanent oppholdstillatelse i Norge, hvor dette gjelder borgere av følgende land: Algerie, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak. Iran, Kina, Nord-Korea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syria, Somalia, Tsjad, Sri-Lanka og Etiopia.

For norske statsborgere og statsborgere fra EU land

Behandlingstid Konsulatgebyr Servicegebyr (ink. MVA)
4-10 arbeidsdager 315 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager 630 NOK 300 NOK

Behandlingstid avhenger av hvilken type invitasjon man har og reguleres av Det russiske konsulat. I noen tilfeller kan behandlingstid forandre seg etter Konsulatets avgjørelse.

I samsvar med Avtale mellom Den Russiske Føderasjon og EU om forenkling av visumutstedelse for statsborgere fra Den Russiske Føderasjon og EU kan du i enkelte situasjoner avhengig av kundetype og reiseformål bli fritatt kravet om å betale konsulatgebyr for å få privatvisum.

Vær oppmerksom på! Dersom du er statsløs borger, ikke norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske Visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse statsborgere beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den Russiske føderasjons konsulatstasjoner”.

Flytting eller erstatning av visum uavhengig av statsborgerskap

Konsulatgebyr Servicegebyr (ink. MVA)
640 NOK 300 NOK

Vær oppmerksom på Før du innleverer dokumenter for å flytte eller erstatte visum, vennligst kontakt operatøren til call-senter ved Det russiske Visumsenter og sjekk dokumentliste samt behandlingstid.

Du kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru

Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske Visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske Visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.

120 NOK for hver utfylte side i visums søknaden.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr;
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.